ترجمه تحت الفظی وروان LOW TEXTقسمت قراردادها(4و5) وجزا(6) محمودرمضانی

6,000 تومان

 

ترجمه تحت الفظی وروان LOW TEXTقسمت قراردادها(4و5) وجزا(6) محمودرمضانی

 

همراه178 نکته کلیدی حقوق قراردادها

توضیحات

ترجمه تحت الفظی وروان LOW TEXTقسمت قراردادها(4و5) وجزا(6) محمودرمضانی